Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

سیستم های اعلام حریق
دسته بندی سیستمهای اعلام حریق :
عموما، طراحی، اجراء و استفاده عملیاتی از سیستمهای اعلام حریق جهت حفاظت از جان افراد(Life protection) و اموال (Property protection) صورت می گیرد. بهمین خاطر، هدف سیستمهای اعلام حریق براساس استانداردهای معتبر از جمله BS5839.Part1 دارای سطوح مختلف با کاربری های خاص خود میباشند. که به دو دسته تقسیم می شوند:

سیستم اعلام حریق کانونشنال (متعارف):
این سیستم از قدیمی ترین سیستمهای اعلام حریق محسوب می شوند که علی¬رغم تغییرات کیفی اندک، هم¬چنان مورد استفاده قرار می گیرد.

طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:
i. - آشکار ساز دود
ii. - آشکار ساز حرارت

از تاریخچه ثبت شده، انسان¬ها دریافتند که واکنش سریع به حریق در کنترل آن مهم است.

زمانی که نیاز به تشخیص سریع حریق در مراحل اولیه ی شکل گیری آن داریم دتکتورهای نقطه ای دیگر به کار نمی آیند.