Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

سیستم های اعلام حریق
دسته بندی سیستمهای اعلام حریق :
عموما، طراحی، اجراء و استفاده عملیاتی از سیستمهای اعلام حریق جهت حفاظت از جان افراد(Life protection) و اموال (Property protection) صورت می گیرد. بهمین خاطر، هدف سیستمهای اعلام حریق براساس استانداردهای معتبر از جمله BS5839.Part1 دارای سطوح مختلف با کاربری های خاص خود میباشند. که به دو دسته تقسیم می شوند: