Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:
i. - آشکار ساز دود
ii. - آشکار ساز حرارت